Laerskool Durbanville

DPS_logo_horizontal

Nasorg

‘N TWEEDE TUISTE

NASORGTYE (MAANDAG – VRYDAG):14:00 – 17:30

Ons streef na ‘n diens wat na die welsyn van leerders omsien. Die program skep vir u kind ‘n huislike atmosfeer en fokus op ‘n balans tussen leer en speel.

Nasorgaansoeke

Let wel: Toelating tot die skool verseker nie outomaties u kind se plek in die nasorg nie. Aansoeke word afsonderlik hanteer.

AANSOEKE OPEN: 13 Maart 2024AANSOEKE SLUIT: 16 April 2024

Nasorgaansoeke moet gestuur word aan aftercare@durbieland.com. Indien u na een week nog geen terugvoering ontvang het nie, kontak asb mev. Lisa le Roux: 021 975 8650 (14:00 – 17:30).

Nasorgreëlings

U kind/ers se welsyn is vir ons die hoogste prioriteit. Dit is dus belangrik om te weet dat u van ‘n diens gebruik maak wat na uitnemendheid streef. Die reëlings, soos uiteengesit, het dit ten doel om u kind/ers se veiligheid en welsyn te verseker en u word vriendelik versoek om te alle tye daarby te hou.

ALGEMEEN / BELANGRIK:

 • Die nasorg sal gedurende skoolvakansies gesluit wees.
 • Enige persoonlike inligting wat betrekking op u kind se emosionele welstand het,  moet persoonlik met die nasorgbestuurder bespreek word.
 • Ouers word verplig om hulle kinders PERSOONLIK by die nasorgpersoneel af te haal. 
 • Ouers word versoek om die nasorgreëls met sy/haar betrokke kind te bespreek sodat daar geen onduidelikhede is wat van hom/haar verwag word nie.
 • Geen selfone word toegelaat nie.

TOESIG:

 • Leerders MOET direk na skool by die nasorg aanmeld en die aanwesigheidsregister voltooi.
 • Nasorgpersoneel sal daagliks met tuiswerk help, maar die ouer bly verantwoordelik om werk te kontroleer.
 • Geen leerder mag sonder toestemming die skoolterrein verlaat nie – die leerder moet te alle tye sigbaar wees vir die nasorgpersoneel in beheer.

ETES:

 • Ligte verversings en/of ligte etes word gedurende die namiddag voorsien.
 • Ekstra kos, vrugte of drinkgoed mag saamgestuur word.

KLEREDRAG:

 • Leerders mag skoolklere of gemaklike “huisdrag” dra.

BUITEMUURSE PROGRAM:

 • Leerders moet in die aanwesigheidsregister aandui na watter buitemuurse aktiwiteite hulle gaan.
 • Leerders mag die nasorg 15 minute voor ‘n buitemuurse aktiwiteit begin, verlaat.
 • Leerders moet na die nasorg terugkeer sodra die buitemuurse aktiwitieit afgehandel is. Enige afwyking van hierdie reëling moet aan die nasorgpersoneel deurgegee word.

AFHAAL VAN U KIND:

 • ‘n Skriftelike kennisgewing (aftercare@durbieland.com OF ‘n toestemmingsbrief) moet aan die nasorgpersoneel deurgegee word indien ‘n leerder deur familie/vriende afgehaal word. 
 • Hou stiptelik by die nasorgure. Nasorg sluit om 17:30.
 • Afhaalpunt: Hek 9, Durbanweg.

KANSELLASIE:

 • Indien u nie verder van die nasorgdiens gebruik wil maak nie, moet u EEN KALENDERMAAND skriftelik kennis gee. Indien u nie hieraan voldoen nie, is u vir daardie maand se nasorgfooi aanspreeklik.

FOOIE:

 • Rekeninge word uitgestuur.
 • Die fooie ten opsigte van nasorg is vooruitbetaalbaar.
 • Die nasorgdiens word nie gesubsidieer nie en dus is dit die verantwoordelikheid van elke ouer om nasorgfooie stiptelik te betaal. Nasorgdiens sal gestaak word indien u rekening agterstallig is. Die opsies ten opsigte van betalingsvoorwaardes, soos hieronder uiteengesit, moet streng nagekom word.

BETALINGSVOORWAARDES & -OPSIES:

 • Die jaarlikse fooi kan maandeliks oor 10 maande afbetaal word. Die eerste betaling is betaalbaar op die laaste werksdag van Januarie. Laaste betaling is betaalbaar op die laaste werksdag van Oktober.
 • In geval van nood, sal ‘n ad hoc-fooi gehef word vir leerders wat van die nasorg gebruik wil maak, maar nie ingeskryf is nie.

BETALINGSMETODE:

 • KONTANT: Finansiële kantoor (07:30 – 14:30)
 • EFT/DIREKTE DEPOSITO:
  Bank: ABSA Bank Beperk
  Takkode: 632005
  Rekeninghouer:
    Laerskool Durbanville Primary School
  Rekeningnommer: 1410670115
  Rekeningtipe:  Tjek
  Verwysingsnommer van leerder/nasorg
 • Om veiligheidsredes sal die nasorg GEEN BETALINGS hanteer nie.

ADDISIONELE FOOI:

 • ‘n Addisionele fooi sal gehef word indien leerders na 17:30 afgehaal word.

Nasorg: kontakbesonderhede

ADMINISTRATIEWE NAVRAE:

Mev. Lisa le Roux
Tel:
021 975 8650 (14:00 – 17:30)
aftercare@durbieland.com
 
(Stuur asb. e-posse voor 13:00)

FINANSIËLE NAVRAE:

Mev. Retha Boonzaaier
Maandae – Vrydae (07:30 – 14:30)
Tel: 021 976 8115 of accounts@durbieland.com