Laerskool Durbanville

DPS_logo_horizontal

Ons akademie

ROOSTER & JAARPROGRAM

Die skoolrooster bestaan uit ‘n 10 dag-siklus: Maandag tot Vrydag is óf dag 1 tot 5 óf ‘n dag 6 tot 10. Die jaarprogram en klasrooster is in die leerderdagboeke vervat.  Die Durbie-dagboek is verpligtend vir alle leerders.

Ons kurrikulêre model

Kindgerig, dinamies & aktueel

Te midde van ‘n bedrywige holistiese spyskaart staan die kurrikulum van Laerskool Durbanville deurentyd sentraal. Om leerders optimaal te ontwikkel, is onderrig gemik op die kind in totaliteit, en daarom ontsluit ons sekere konsepte, vaardighede en waardes.

Die KABV vorm die ruggraat van onderrig en leer.  Uitstekend opgeleide onderwysers maak die kurrikulum hul eie deur onder andere e-Leer te gebruik.

Deurlopende evaluering

Ondersteuning van die leerproses

Die KABV (Kurrikulum en Assesseringsbeleids-verklaring) vorm ‘n integrale deel van onderrig en leer. Die doel van die tradisionele produkgeoriënteerde (eksamen-georiënteerde) evaluering is vervang met ‘n evaluering, wat voorsiening maak vir die ondersteuning van die leerproses deur betekenisvolle, geldige en relevante inligting, rakende elke leerder se vordering. Deurlopende, skoolgebaseerde evaluering meet dus leerprosesse en -produkte. Dit is belangrik dat elke leerder se prestasie met sy eie persoonlike vermoë vergelyk word en nie met die prestasies van ander leerders nie. Verslagdoening rakende elke leerder se ontwikkelingsproses geskied kwartaalliks. Twee voltydse leerondersteuners bied tydens skoolure leiding aan onderwysers en ondersteun leerders in wiskunde, tale en deur alternatiewe assessering.

Samestelling van punte:

Gewigsbepalings van skoolgebaseerde assesserings en eksamens
Gr. 4 – 6Deurlopend: 80%Eindjaar: kontroletoetse 20%
Gr. 7Deurlopend: 60%Eindjaar: eksamen 40%

Assesserings

In kwartaal 1 en 3 voltooi leerders slegs skoolgebaseerde, formele assesserings en praktiese opdragte. In kwartaal 2 en 4 word daar saam met die skoolgebaseerde, formele assesserings ook ‘n eksamen (kontroletoetse) afgelê.

Prestasiekodes:

KODEPUNTEPRESTASIEBESKRYWING
780% – 100%Uitstekende prestasie
670% – 79%Verdienstelike prestasie
560% – 69%Beduidende prestasie
450% – 59%Voldoende prestasie
340% – 49%Matige prestasie
230% – 39%Basiese prestasie
10% – 29%Nie bereik nie

Leerders met spesiale onderwysbehoeftes

 • AKADEMIESE LEERONDERSTEUNING
 • EMOSIONELE ONDERSTEUNING / GEDRAGSONDERSTEUNING
 • MAATSKAPLIKE ONDERSTEUNING / SOSIALE ONDERSTEUNING

Laerskool Durbanville poog om leerders met spesiale onderwysbehoeftes te ondersteun deur dienste in die volgende aan te bied:

 • Geselskamer (emosionele uitdagings)
 • Ekstra lesse in huistale en wiskunde (vaslegging en inoefening) vir alle leerders wat minder as ‘n gespesifiseerde persentasie behaal het
 • Leerondersteuning (akademiese uitdagings)
 • Verwysing na spesialiste bv. maatskaplike werkers, medici, terapeute en spesiale skole
 • Verbetering van alle leerders se geletterdheid en syferkundigheid
 • Biblioteek (kweek ‘n liefde vir lees)
 • Alvarium (emosionele intelligensie, leerstyle, navorsingsvaardighede, studiemetodes ens.)

Xhosa-onderrig

Aanbieder: Mev. Lida Keet

Xhosa as derde taal word as addisionele vak een maal per siklus vir gr. 4- tot 6-leerders aangebied. Klem word gelê op basiese kommunikasievaardighede, maar leerders word skriftelik en mondelings binne klasverband getoets om die taalverwerwing verder vas te lê.

Klas- en vakonderrig

Intermediêre Fase (Graad 4-6)

Hoofsaaklik klasonderrig:

 • Afrikaans Huistaal
 • English First Additional Language
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe en Tegnologie
 • Sosiale Wetenskappe (Geografie en Geskiedenis)
 • Lewensvaardighede (Kreatiewe kunste – kuns en drama, Liggaamlike Opvoeding, Persoonlike en sosiale welsyn)

Addisionele blootstelling:

 • Robotika, kodering en rekenaargeletterdheid
 • Xhosa as addisionele vak (nie taal van onderrig en leer nie)
 • Alvarium (emosionele intelligensie, leerstyle, navorsingsvaardighede, studiemetodes ens.)
 • Volledig toegeruste praktiese lokaal vir tegnologie
 • Twee kunsateljees

Senior Fase (Graad 7)

Vakonderrig:

 • Afrikaans Huistaal
 • English First Additional Language
  of English Home Language
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe
 • Sosiale Wetenskappe (Geografie en Geskiedenis)
 • Ekonomiese- en bestuurswetenskappe
 • Tegnologie
 • Lewensoriëntering (PSW en Liggaamlike Opvoeding)
 • Kreatiewe kunste (visuele kunste, drama of dans)

Addisionele blootstelling:

 • Robotika, kodering en rekenaargeletterdheid
 • Alvarium (emosionele intelligensie, leerstyle, navorsingsvaardighede, studiemetodes ens.)
 • Twee kunsateljees

Ons geestelike pilaar

Laerskool Durbanville is ‘n waardegedrewe skool en universele waardes vorm die basis van ons geestelike pilaar.  Saalbyeenkomste en ander geleenthede word op gepaste wyse geopen. Vrywillige jeugwerkers van die omliggende kerke behandel weekliks die waardes tydens JOT-lesse.

Daar is ook praktiese maniere waarop die leerders betrokke raak, soos bv. Omgeedae waar daar vir ‘n spesifieke organisasie geld en/of items ingesamel word.

Robotika, kodering en rekenaargeletterdheid

KREATIEF, ANALITIES & STRATEGIES

Die rekenaarsentrums word ingespan om leerders voor te berei vir ‘n toekoms waar rekenaargeletterdheid en kennis van die inligtings- en kommunikasiewêreld, sowel as robotika en kodering, absoluut onontbeerlik is. In rekenaargeletterdheid word daar op bepaalde temas, geïntegreer met die kurrikulum, gefokus. Robotika en kodering daag leerders op die hoogste vlak uit om kreatief, analities en strategies te werk te gaan. Blootstelling en deelname aan bogenoemde vorm ‘n integrale deel van die leerders se 4 jaar aan Laerskool Durbanville. 

Leermateriaal

 • Handboeke word deur die skool verskaf
 • Skryfboeke/-behoeftes word volgens ’n skryfbehoeftelys deur ouers aangekoop
 • Volledige skryfbehoeftepakkette is in kwartaal 4 by die klerewinkel beskikbaar
 • Dataprojektors en witborde of TV-skerms word gebruik om die leerervaring aan te vul
 • Konkrete leermateriaal vir wiskundelesse
 • Eksperimente in natuurwetenskappe